top of page

חזרה לעמוד הבית

מחוננים 1.jpg
מחוננים 2.jpg

מחוננים

"מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות, במחשבה ובמעשה - ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית" (אלברט אינשטיין)                    

כיתת המחוננים בחטיבת הנעורים ליאו באק הינה כיתה על אזורית, אליה מתקבלים תלמידים ותלמידות שעברו בהצלחה את מבחני המיון של משרד החינוך לאיתור תלמידים מחוננים במהלך כיתה ו'. הכיתה נועדה לתת מענה לצרכים הייחודיים של התלמיד המחונן, לטפח את תחומי העניין האישיים שלו ולאפשר מימוש עצמי בסביבה מאתגרת. הלימודים בכיתה זו מתנהלים ברמה גבוהה ובאופן מעמיק תוך מתן העשרה לימודית, אישית וחברתית בתחומים ייחודיים. תכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים מתוכננות על פי גישה זו תוך הדגשת הקנייתן של מיומנויות למידה וחשיבה.

בנוסף, מתקיימות בכיתה תכניות לימודים ייחודיות, כגון:

פיזיקה חלו"ם-לימודי הנושאים בפיזיקה בגישת החקר.

מדעי המחשב                                          

העשרה במתמטיקה- שילוב פרקים מתוך תכנית "קולומביה" להעמקת ההבנה והחשיבה המתמטית.

שיעורי העשרה בתחומי דעת מגוונים- השיעורים בתחומי המדעים, האומנויות, מדעי החברה ומדעי הרוח נלמדים במתכונת סימסטריאלית.

תכנית העשרה מחוץ לתכנית הלימודים בשלושה תחומים: אקדמי, כישורי חיים ומיומנויות תקשורת ואומנות ותרבות.

מחוננים 3.jpg
bottom of page