top of page

חזרה לעמוד הבית

תהליך הרישום לחטיבות הביניים ולכיתות העל-אזוריות

 

בשעה טובה עומדים ילדיכם לפני מעבר לחטיבת הביניים.

 

על פי חוק חינוך חובה עליכם לרשום את ילדיכם לכיתה ז' בחטיבת הביניים אליה הנכם שייכים בהתאם לאזור הרישום. כמו כן, במידה וילדיכם מעוניינים, רשאים הם להגיש מועמדותם למגוון כיתות על-אזוריות המציעות התמחויות לימודיות.

פרטים נוספים באשר לבתי הספר, מועדי הימים הפתוחים, מועדי הבחינות והחומר הנדרש לקראתן, יופיע באתר האינטרנט של עיריית חיפה ובאתרי האינטרנט של בתי הספר.

הרישום לחטיבת הביניים ולכיתות העל-אזוריות יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חיפה, שכתובתו: WWW.HAIFA.MUNI.IL

 

הרישום יתבצע בשני שלבים

שלב ראשון: רישום לכיתה אזורית (חובה) והגשת מועמדות לכיתות על-אזוריות (רשות).

הרישום לכיתה האזורית הינו רישום חובה ומתבצע בהתאם לאזור הרישום.

בנוסף, ניתן גם להגיש מועמדות לאחת, שתיים או שלוש (אך לא יותר) כיתות על-אזוריות.

 

שלב שני: רישום סופי לכיתות העל-אזוריות.

במידה וילדכם הציג מועמדותו ונבחן לאחת או יותר מהכיתות העל-אזוריות, תוכלו לבדוק את תוצאות המבחנים באתר האינטרנט של עיריית חיפה.

במידה וילדכם נבחן והתקבל למספר כיתות על-אזוריות, יש להירשם במועדים אלו לכיתה אחת המועדפת עליו. תלמיד אשר לא יירשם לכיתה העל-אזורית אליה התקבל, ייחשב כמי שוויתר על מקומו בכיתה העל-אזורית, וישובץ בכיתה האזורית בה הוא רשום.

בקשת העברה לבית ספר שאינו באזור הרישום

תלמיד המבקש להגיש בקשת העברה לבית ספר שאינו באזור הרישום שלו חייב להירשם ראשית לבית הספר האזורי אליו שייך, ורק לאחר מכן עליו להגיש בקשת העברה.

בקשת העברה מנומקת ניתן להגיש בכתב לכתובת: מרכז רישום ומידע במערכת החינוך והתרבות של עיריית חיפה, רח' מרכוס 9, חיפה 33283, או בפקס: 04-8357005.

ועדת ההעברות תבחן את הבקשה ותשיבכם בכתב ישירות.

מוקד מידע- עומד לרשותכם לאורך כל תקופת הרישום:

בטלפון: 1-700-507-002, בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00.

ובדואר אלקטרוני: zehira@haifa.muni.il

bottom of page