top of page
הנחת אבן הפינה
רחבת י"ב בבניין התיכון של ליאו באק

ייעוד

מרכז חינוך ליאו באק רואה שליחותו בחינוך דור וביצירת קשר בין הדורות ובין קהילות בארץ ובעולם, לאור ערכיה המתחדשים של היהדות ומורשת הציונות.

 

חזון

אנו שואפים לבנות במדינת ישראל מארג של מרכזי חינוך וקהילה אשר יהיו מושתתים על דמוקרטיה, לימוד, תרבות כללית וערכי היהדות עם מחויבות לתיקון עולם - צדק חברתי, עזרה הדדית ושוויון הזדמנויות. אנו שואפים להוות בית יוצר למנהיגות ישראלית מודרנית נושאת דגל חברתי ויהודי, הרגישה לצרכי הפרט והחברה.

 

ערכים מרכזיים

  • אהבת הלימוד והעמקת הידע בתחומי המדע, הרוח והחברה, תוך מיצוי היכולת האישית והקבוצתית.

  • הבנה, סובלנות, קבלה ושילוב האחר בחברה.

  • אהבת הארץ והמולדת, תוך שמירה על איכות החיים והסביבה.

  • חיזוק החברה והעם, מתוך מחויבות לתיקון עולם וצדק חברתי.

  • "כלל ישראל" - שותפות וערבות הדדית בין קהילות יהודיות ברחבי העולם.

  • פיתוח אורחות חיים יהודיים-ציוניים מתחדשים.

  • פיתוח מנהיגות יהודית-ישראלית, חברתית וחינוכית.

  • חיזוקה של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל.

bottom of page